You are here

Byfornyelsesmidler - sådan søger du

Formålet med midlerne er at fremme energirenoveringer af ejer- og andelsboliger i Roskilde Kommune.

Bemærk: Ordningen er ved at lukke ned. Der er nogle få tilskud tilbage. Når de sidste midler er reserveret, er det ikke længere muligt at ansøge om tilskud.

Har du tidligere fået tilsagn om tilskud, gælder dette stadig i de angivne to år.

Ved energirenoveringer forstås de klassiske forbedringer af klimaskærm og installationer, konvertering til vedvarende energi og selve rådgivningen. Der gives 25 % i støtte til rentable energirenoveringsprojekter, dog med et støttebeløb på maksimalt 15.000 kr. Hvis energirenoveringsprojektet alene er rentabelt i forbindelse med anden renovering, så gives der støtte til den rentable del (se nedenfor). For at støtten kan udbetales, skal en række krav være opfyldt - se nedenfor.

En energimærkerapport bestilles ofte ved salg af en bolig. Med støtte fra byfornyelsesmidler på 50 % til udgifter til en ny energimærkerapport, bliver rapporten også interessant for dig/jer, som gerne vil energiforbedre boligen. På Grøn Puls hjemmeside kan du se links til lokale energimærkekonsulenter mv. der kan udarbejde energimærkerapporter.

Sådan gør du

 • Overvejelser, du med fordel kan gøre dig

  Bemærk: Ordningen er ved at lukke ned. Der er nogle få tilskud tilbage. Når de sidste midler er reserveret, er det ikke længere muligt at ansøge om tilskud.

  Har du tidligere fået tilsagn om tilskud, gælder dette stadig i de angivne to år.

  En energimærkning omfatter ikke alt, der kan være relevant, når du vil energirenovere. Vi anbefaler dig derfor at overveje følgende, inden du går i gang:

  • Erfaringsmæssigt er det svært for mange at forstå energien i sin bolig ud fra rapporter og hjemmesider. En mundtlig gennemgang kan gøre en stor forskel. Benyt derfor lejligheden til at spørge energimærkekonsulenten, om du og evt. andre voksne i husstanden må gå med rundt i boligen og få en mundtlig gennemgang af det, som senere kommer til at stå i energimærkerapporten.
  • Komfort og adfærd er ikke en del af en energimærkerapport men kan i nogle tilfælde forbedre rentabiliteten af dine energirenoveringer eller øge værdien af din bolig. Din/jeres livssituation kan også have indflydelse på rentabiliteten. Det er fx ikke ligegyldigt, om der er en familieforøgelse på vej, eller om teenagebørn er ved at flytte hjemmefra. Spørg derfor energimærkekonsulenten, om I også kan snakke om dette, når I går rundt i boligen.
  • Hvis du ønsker skriftlig dokumentation ud over energimærkerapporten og/eller er i gang med andre renoveringer og ombygninger end dem der har med energi at gøre, så er det måske en god idé med en Bedre Bolig Plan. Spørg din energimærkekonsulent, om det kan være relevant for dig.
  • Spørg om du/I må ringe med opfølgende spørgsmål. En anden mulighed er at ringe til Energitjenestens uvildige og gratis rådgivning på tlf.: 70 33 37 77
  • Hvis du efter gennemførte energirenoveringer ønsker et nyt energimærke, fx for at dokumentere en bedre energiklasse, kan du spørge din energimærkekonsulent, om der er en nedsat pris for dette.
  • Du kan også kontakte en energimærkekonsulent for at forhøre dig om mulighederne for et tillæg til din gamle energimærkerapport.

  Forstå din energimærkerapport

  Af din energimærkerapport fremgår hvilke energirenoveringsprojekter, der er rentable og dermed fuldt støtteberettiget. Det er dem der ses under overskriften "Rentable besparelsesforslag".  

  Derudover støtter vi også den rentable del af de energirenoveringsprojekter, som er angivet under overskriften "Besparelsesforslag ved renovering eller reparationer". For at beregne den rentable del skal du bruge 1) den forventede levetid for energirenoveringsprojektet samt 2) den angivet årlige besparelse for projektet, som fremgår af energimærkerapporten.  

   De mest almindelige levetider til at beregne rentabiliteten (fra bygningsreglementet.dk):

  • Efterisolering af bygningsdele: 40 år
  • Vinduer samt forsatsrammer og koblede rammer: 30 år
  • Varmeanlæg, radiatorer og gulvvarme samt ventilationskanaler og armaturer inklusiv isolering: 30 år
  • Varmeproducerende anlæg mv. f.eks. kedler, varmepumper, solvarmeanlæg, ventilationsaggregater: 20 år  
  • Belysningsarmaturer: 15 år
  • Automatik til varme og klimaanlæg: 15 år
  • Fugetætningsarbejder: 10 år

  Med en levetid på eksempelvis 30 år og en årlig besparelse på 600 kr. fås den rentable del til 18.000 kr. (30 år * 600 kr.), hvoraf Roskilde Kommune støtter med 25 % svarende til 4.500 kr.

  Spørgeskema

  Roskilde Kommune evaluerer byfornyelsesordningen og sender spørgeskemaer ud til alle, der får tilsagn. Vi håber derfor, at du til den tid vil bidrage med dine input. Alle svar behandles anonymt.

 • Du skal opfylde alle disse krav for at kunne få støtte

  Bemærk: Ordningen er ved at lukke ned. Der er nogle få tilskud tilbage. Når de sidste midler er reserveret, er det ikke længere muligt at ansøge om tilskud.

  Har du tidligere fået tilsagn om tilskud, gælder dette stadig i de angivne to år.

  • Du skal eje en ejerbolig eller en andelsbolig i Roskilde Kommune, som du selv bor i.
  • Der gives støtte til rentable energirenoveringsprojekter samt den rentable del af de angivet projekter under besparelsesforslag ved renovering eller reparation, som fremgår af en energimærkerapport.
  • Din energimærkerapport må maksimalt være ét år gammel på ansøgningstidspunktet.
  • Energirenoveringerne må ikke være sat i gang på ansøgningstidspunktet.
  • Der gives 25 % i støtte og det maksimale støttebeløb er 15.000 kr. for den enkelte bolig, hvilket svarer til energirenoveringer for samlet 60.000 kr.
  • Der gives 50 % i støtte til udgifter ved udarbejdelsen af en ny energimærkerapport.
  • Hvis du gennemfører mindst ét rentabelt projekt fra energimærkerapporten, kan udgiften til selve energimærkerapporten og eventuel yderligere rådgivning i forbindelse med energigennemgangen af huset indgå i beregningen af støttebeløbet.
  • Støttetilsagnet bortfalder to år efter datoen for din ansøgning, hvis Roskilde Kommune ikke inden da har modtaget samlet dokumentation for alle afholdte udgifter. Der udbetales kun støtte til ejendommen af én omgang, og regningerne skal være fra momsregistrerede virksomheder. Læs mere om dokumentation af udgifter her på siden.
  • Du må ikke modtage anden offentlig støtte til de samme energirenoveringer, som du ansøger om til byfornyelsesmidler til, herunder håndværkerfradrag.
 • Hvordan ansøger du?

  Bemærk: Ordningen er ved at lukke ned. Der er nogle få tilskud tilbage. Når de sidste midler er reserveret, er det ikke længere muligt at ansøge om tilskud.

  Har du tidligere fået tilsagn om tilskud, gælder dette stadig i de angivne to år.

  Klik på linket nedenfor. Svar på spørgsmålene og vedhæft din Energimærkerapport. Send derefter via Digital Post til Roskilde Kommune.

  Tilsagnet er gældende fra den dato kommunen modtager ansøgningen. Du vil modtage en bekræftelse på tilsagnet indenfor to uger, eller en meddelelse om at være optaget på venteliste. Det beløb, du ansøger om, er reserveret i to år fra datoen for at kommunen har modtaget din ansøgning. Støtten udbetales på én gang, når alle udgifter er afholdte og dokumenteret som beskrevet nedenfor. Udfører du efterfølgende ikke arbejder nok i forhold til det ansøgte beløb, reduceres støtten tilsvarende.

  Send ansøgning og energimærkerapport

  Hvis du har dispensation for Digital Post

  Hvis du har dispensation for Digital Post, vil Roskilde Kommune helst modtage din ansøgning samt efterfølgende dokumentation på denne mailadresse: energirenoveringer@roskilde.dk. Alternativt skal du sende ansøgningen med almindelige papirpost. I begge tilfælde skal du huske også at give os oplysninger om navnet på den bank samt det kontonummeret, som vi skal udbetale pengene til.

  Du skal desuden i den fremsendte mail eller brev svare på følgende spørgsmål:

  Ansøgers navn:

  Ansøgt beløb:

  Der er vedlagt en energimærkerapport fra dato:

  Jeg har læst kravene der står på www.roskilde.dk/energirenoveringer. Sæt X: "Du skal opfylde alle disse krav for at kunne få støtte".

  Min husstand søger IKKE BoligJobordning eller anden støtte for samme arbejde, jeg søger støtte til fra byfornyelse i Roskilde Kommune. Sæt X:

  Har du spørgsmål kan du kontakte Borgerservice på tlf. 46 31 30 00.

 • Sådan skal du dokumentere dine udgifter

  Bemærk: Ordningen er ved at lukke ned. Der er nogle få tilskud tilbage. Når de sidste midler er reserveret, er det ikke længere muligt at ansøge om tilskud.

  Har du tidligere fået tilsagn om tilskud, gælder dette stadig i de angivne to år.

  Du skal sende læselige fakturaer og kopier af betalte regninger som dokumentation for afholdte udgifter til os. Kopier af betalte regninger kan eksempelvis være et kontoudtog eller en overførselskvittering fra din bank i forbindelse med oprettelse af et indbetalingskort.

  Klik på linket nedenfor og hav dine regninger klar. For hver regning skal du skrive, hvilket rentabelt projekt i den tidligere fremsendte energimærkerapport, som regningen hører til.

  Vi udbetaler ikke støtte til ejendommen af flere omgange, så husk at dokumentere alle rentable energirenoveringer.

  Dokumentation foregår via Digital Post. Generelt for Digital Post gælder, at du maksimalt kan indsende 10 bilag eller 10 MB. Har du flere end 10 bilag eller mere end 10 MB, kan du samle dem i ét dokument eller maile dem af flere omgange. Alle bilag skal være i A4 format.

  Hvis du har givet os de rigtige oplysninger og i øvrigt opfylder betingelserne, sker udbetalingen af tilskuddet herefter til din NemKonto.

  Send Dokumentation for udgifter til rentable energirenoveringer og kopi af fakturaer her

 • Støtte til private andelsbolig- og ejerforeninger

  Bemærk: Ordningen er ved at lukke ned. Der er nogle få tilskud tilbage. Når de sidste midler er reserveret, er det ikke længere muligt at ansøge om tilskud.

  Har du tidligere fået tilsagn om tilskud, gælder dette stadig i de angivne to år.

  Overvejer din andelsbolig- eller ejerforening at energirenovere, så kan I søge om støtte fra byfornyelsesmidlerne i Roskilde Kommune. Hver boligejer i foreningen skal søge og kan opnå 25 % i tilskud til energirenoveringer, dog maksimalt et samlet tilskudsbeløb på 15.000 kr.

  En god ansøgningsproces:

  På baggrund af den fælles energimærkerapport er det muligt for private andelsbolig- og ejerforeninger at søge om byfornyelsesmidler til de rentable projekter angivet i energimærkerapporten.

  1. Til en start er det en god ide at kontakte Roskilde Kommune på 46 31 30 00. Hav gerne den fælles energimærkerapport for boligforeningen klar til at e-maile til sagsbehandleren. Her kan I drøfte og aftale, hvordan en god proces kan se ud for jer.

   Vi anbefaler en proces (1), hvor formanden for bestyrelsen som tegningsberettiget for hele foreningen står for kontakten med Roskilde Kommune under ansøgnings- og dokumentationsprocessen, herunder modtagelsen af kvitteringsbrev og udbetalingen samt er ansvarlig for dokumentationen. Processen indbefatter, at formanden for bestyrelsen under ansøgningsprocessen indsender en underskrevet erklæring om, at foreningen og dens medlemmer tilslutter sig den proces.

   Alternativt kan der aftales en individuel proces (2), hvor ansøgningen fra hver enkelt ejer i boligforeningen behandles på sædvanlig vis.    

  2. Uafhængig af processen skal hver enkelt ejer i boligforeningen til en aftalt frist, på baggrund af den fælles udarbejdede energimærkerapport for boligforeningen, indsende en individuel ansøgning via linket:

   Send ansøgning og energimærkerapport

   I denne ansøgning skal hver ejer vedhæfte en erklæring på, at de selv bebor boligen i foreningen. Hvis Roskilde Kommune tidligere i processen har modtaget energimærkerapporten for boligforeningen, er det ikke nødvendigt, at den vedhæftes i de individuelle ansøgninger, som ellers er et krav.

  3. Herefter (eller på den aftalte frist) reserverer Roskilde Kommune det samlede støttebeløb i to år. Hvis proces (1) er valgt, vil formanden for bestyrelsen som tegningsberettiget for hele foreningen efterfølgende modtage et kvitteringsbrev med en bekræftelse på tilsagnet indenfor to uger. Alternativt vil hver enkelt boligejer modtage et kvitteringsbrev, hvis den individuelle proces (2) er valgt.

  Dokumentationsprocessen:

  1. Dokumentationsprocessen kan forløbe på følgende måder afhængigt af processen: Med proces (1) skal formand for bestyrelsen indsende den samlede dokumentation for de gennemførte renoveringer på vegne af de enkelte boligejere. Hvis foreningen har valgt proces (2) skal hver enkelt boligejer indsende dokumentationen. Dokumentationen skal for begge indsendes via linket her:

   Send Dokumentation for udgifter til rentable energirenoveringer og kopi af fakturaer her
    
   I dokumentationen angives der, hvilke projekter i energimærkerapporten, som den enkelte regning referer til. Udbetalingen kan kun ske en gang, derfor skal al information sendes med.

  2. I forhold til udbetaling modtager formanden for foreningen den samlede udbetaling og fordeler støttebeløbene blandt foreningens medlemmer, hvis proces (1) er aftalt. Alternativt kan støttebeløbene udbetales ligeligt til hver enkelt ansøger i boligforeningen, hvis der tale om proces (2).

Senest opdateret

06.03.2020